Palvelut

Brändinhallinta

Meil­lä on kym­me­nien vuo­sien ko­kemus sekä isois­ta että pie­nis­tä yri­tys- ja tuo­tebrän­deis­tä. Ko­kemus yh­dis­tet­tynä uu­siin stra­te­gia­työ­kalui­hin an­taa työ­kalut uu­den brän­din luomiseen ja brän­din kir­kas­ta­miseen.

Selkeää polkua

Stra­tegia­työssä hyö­dynnäm­me analyy­sejä, teem­me oi­kei­ta va­lin­toja, sekä yk­sin­ker­tais­tamme asi­at ym­mär­ret­täväk­si. Hyvä brän­di­stra­tegia ki­teytyy yh­teen lau­see­seen: Mi­ten voim­me aut­taa?

Toteutamme

Brändistrategia

Parhaimmillaan selkeä ja pitkäjänteinen. Kertoo, kuinka brändi asettuu tukemaan liiketoimintastrategiaa.

Brändilupaus

Asiakkaalle annettava lupaus siitä, mitä yhteisellä matkalla on odotettavissa. Kiteyttää hyödyt ja kokemukset. Olennaista on, että lupaus myös pidetään.

Digistrategia

Yrityksen näkyvyys tapahtuu pääosin verkossa. Digistrategiassa kirjataan pitkäjänteiset pelisäännöt sille, kuinka yritys näkyy digitaalisessa maailmassa.

Brändin kirkastus

Usein brändi kaipaa huomiota matkan varrella enemmän tai vähemmän. Kun se vaatii enemmän, kannattaa brändi räjäyttää auki ja koota ajatuksella uuteen muotoon. Visuaalisen ilmeen uudistus on pieni osa tätä työtä.