Palvelut

Konsepti ja strategiasuunnittelu

Kaikki lähtee perusasioista. Konseptisuunnittelussa asiakaslupaus tarjoillaan kohderyhmille mahdollisimman kiinnostavana. Perusteellisesti tehty strategia luo pohjan ja antaa suunnan luovalle suunnittelulle sekä toteuttavalle tuotannolle. Hyvän strategiasuunnittelun pohjalle voidaan helposti rakentaa tehokasta markkinointiviestintää. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Konsepti­suunnittelu merkitsee isoja ideoita

Aluksi valitaan oi­keat ka­navat ja sit­ten teh­dään yk­sityis­kohtai­sempi koko­nais­suun­nitelma. Lähtö­kohta on teh­dä tulok­sel­lista markki­noin­tia. Yhdis­tämäl­lä vuosi­kymmenien osaa­misen ja luovuu­den suun­nitelmal­lisuuteen nostamme mark­kinoin­tisi tehoa. Luo­vat kam­panjat erot­tuvat mas­sasta ja kas­vat­tavat myyn­tiä.

Konsepti­suun­nit­te­luum­me kuuluu muun muassa

Konsepti

Ajatus, perusidea, toiminta­periaate. Konseptilla kuvataan se jokin juttu, joka kantaa läpi markkinointi­­viestinnän kentän ja ohjaa sekä asiakasta että toimiston suunnit­telijoita työssään.

Strategia

Strategia on harkittu suunnitelma, jolla pyritään saavut­tamaan tavoiteltu päämäärä. Kun tehtävät asiat on tarkasti määritelty, tiedetään kaiken aikaa, mihin suuntaan markkinointi­­viestintää viedään, ja kaikki tekeminen tähtää varmistamaan yrityksen menestymisen.

Kampanjasuunnittelu

Kampanja­suunnittelussa on tärkeintä tavoittaa kohde­ryhmät luontaisessa ympäristössä ja tuoda markkinoin­nissa esille niitä ydin­asioita, jotka liittyvät brändiin, kiinnittävät kohde­ryhmien huomion ja saavat aikaan toimintaa.

Tuotteistaminen

Kuinka myyntiä saadaan kehitettyä mahdol­lisimman tehokkaaksi? Tärkeä osa prosessia on osoittaa kohde­ryhmille tuotteen tai palvelun arvo ja tarjota sen jälkeen mahdol­lisimman houkut­televia paketteja, joista on helppo valita suosikkinsa.

Näytä lisää