Konsepti

Yrityksesi perusasiat konseptitasolla kuntoon

Kaikki lähtee perusasioista. Konseptisuunnittelussa asiakaslupaus tarjoillaan kohderyhmille mahdollisimman kiinnostavana. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Ota yhteyttä

Konsepti­suunnittelu merkitsee isoja ideoita

Aluksi valitaan oi­keat ka­navat ja sit­ten teh­dään yk­sityis­kohtai­sempi koko­nais­suun­nitelma. Lähtö­kohta on teh­dä tulok­sel­lista markki­noin­tia. Yhdis­tämäl­lä vuosi­kymmenien osaa­misen ja luovuu­den suun­nitelmal­lisuuteen nostamme mark­kinoin­tisi tehoa. Luo­vat kam­panjat erot­tuvat mas­sasta ja kas­vat­tavat myyn­tiä.

Ideoidaan yhdessä

Markku Kuumola

Copywriter, partner

Konseptisuunnitteluumme kuuluu muun muassa

Konsepti

Ajatus, perusidea, toiminta­periaate. Konseptilla kuvataan se jokin juttu, joka kantaa läpi markkinointi­viestinnän kentän ja ohjaa sekä asiakasta että toimiston suunnit­telijoita työssään.

Strategia

Strategia on harkittu suunnitelma, jolla pyritään saavut­tamaan tavoiteltu päämäärä. Kun tehtävät asiat on tarkasti määritelty, tiedetään kaiken aikaa, mihin suuntaan markkinointi­viestintää viedään, ja kaikki tekeminen tähtää varmistamaan yrityksen menestymisen.

Kampanjasuunnittelu

Kampanja­suunnittelussa on tärkeintä tavoittaa kohd­eryhmät luontaisessa ympäristössä ja tuoda markkinoin­nissa esille niitä ydin­asioita, jotka liittyvät brändiin, kiinnittävät kohde­ryhmien huomion ja saavat aikaan toimintaa.

Tuotteistaminen

Kuinka myyntiä saadaan kehitettyä mahdol­lisimman tehokkaaksi? Tärkeä osa prosessia on osoittaa kohde­ryhmille tuotteen tai palvelun arvo ja tarjota sen jälkeen mahdol­lisimman houkut­televia paketteja, joista on helppo valita suosikkinsa.

Katso lisää